Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Dňa 27.mája 2005 sme uskutočnili slávnostné otvorenie náučného chodníka, tak ako bolo avizované v Pukanských novinách č.2/2005 "Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci", bývalom slobodnom baníckom a kráľovskom meste. Projekt sa uskutočnil vďaka neúnavnej a nezištnej práci niekoľkých pukanských nadšencov, združených v Občianskom združení "Terra Banensium - Zem Baníkov" a sympatizantov pod vedením správcu združenia. Aby mal náučný chodník potrebnú úroveň, bolo treba preštudovať množstvo odborných a literárnych podkladov, starých máp a ďalšieho grafického materiálu, konzultovať s odborníkmi v geológii, baníctve, s historikmi a archeológmi, ako aj s botanikmi a odborníkmi - znalcami z oboru životného prostredia. Preto že O.Z. disponuje z doteraz najrozsiahlejšou databázou informácií o Pukanci všeobecne, bolo možné z týchto podkladov vypracovať projekt náučného chodníka na vysokej odbornej úrovni. Aj preto sme ako prvých k otvoreniu náučného chodníka pozvali špičkových odborníkov z týchto oblastí. Za vidiecky parlament sa zúčastnil jeho predseda Ing. Rusnák, z Banskej Bystrice. Z BanskejŠtiavnice sme privítali riaditeľa Slovenského banského múzea PhDr. Jozefa Labudu, CSc. s doprovodom, zástupcov banskoštiavnických vysokých škôl doc. Ing. Ivana Herčka, CSc. a doc. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc. s doprovodom. Za občianske združenie S.O.S. Kremnica sa zúčastnil Ing. Daniel Kianička s doprovodom. Z Banskej Hodruše to bol zas Ing. Karsten Ivan v doprovode dvoch členov O.Z. Kerling. Archeológov zastupovali také kapacity ako Prof. PhDr. Václav Furmánek DrSc. a PhDr. Ondrej Oždáni, CSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre, Krajský úrad životného prostredia v Nitre reprezentovala pani riaditeľka Dr. Jenčová s manželom a Okresný úrad životného prostredia v Leviciach zastupovala Dr. Ďurišová. Oblasť agroturizmu zastupoval náš člen a predseda O.Z. Magna Via doc. Ing. Jozef Húska, CSc. z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Slovenskú mykologickú spoločnosť zastupoval náš člen RNDr. Pavel Lizoň, CSc. z Botanického ústavu SAV v Bratislave. Oblasť geológie reprezentoval náš čestný člen a krstný otec projektu RNDr. Miroslav Harman, CSc. Pozvanie prijali aj zástupcovia regionálnej tlače a infokanálu z Levíc. Medzi pozvaných hostí patrili aj zástupcovia ZŠ Pukanec, riaditeľ Mgr. Dušan Bahna a jeho zástupca Mgr. Peter Palkovič, ktorý zabezpečil dokumentáciu tohto podujatia. Ďalej tu boli zástupcovia Lespolu Ing Kowalczuk a pán Blaho lesný hospodár. Rim.Kat. cirkev reprezentoval pán farár Mgr. Ján Mališ. Z Pečeníc prijal pozvanie starosta Ing. Dušan Hudík ako aj riaditeľ Obecného podniku služieb v Pukanci Stanislav Križan. Podnikateľskú sféru zastupoval Ing. Viliam Hruškovič s manželkou Katkou. Z našich členov prijali pozvanie zástupca správcu O.Z. Mgr. Miroslav Slivka, pani Koželuhová, páni: Pavel Stika, Ladislav Hruškovič, Daniel Gunár.
Podujatie sa začalo slávnostným privítaním hostí v zasadacej sieni Obecného úradu v Pukanci starostkou obce pani Janou Bahnovou. Oficiálne otvorenie náučného chodníka sa uskutočnilo na námestí odhalením informačných tabúľ, ktoré previedla starostka obce a správca O.Z
Slávnostné otvorenie náučného chodníka
Po prestrihnutí pásky starostkou obce pani Janou Bahnovou a krstným otcom projektu Dr. Miroslavom Harmanom sa účastníci vybrali po trase náučného chodníka s itinerárom a slovným doprovodom správcu O.Z.
Po prestrihnutí pásky starostkou obce pani Janou Bahnovou a krstným otcom projektu Dr. Miroslavom Harmanom sa účastníci vybrali po trase náučného chodníka s itinerárom a slovným doprovodom správcu O.Z.
Pri jednotlivých zastávkach vyznačených informačnými panelmi s mapovými prílohami a fotografiami odpovedali jednotlivý odborníci na otázky účastníkov a rozvinula sa živá diskusia. Na trase v mieste zvanom Betón sme si mohli prezrieť neobyčajné banské dielo pretvorené na vínnu pivnicu, ktorá nie je zahrnutá v trase chodníka, za  čo patrí vďaka majiteľovi pánovi Jánovi Rosenbergerovi. Podrobnejší popis náučného chodníka bol uverejnený na stránkach Pukanckých novín č. 2 / 2005. Ucelený popis jednotlivých zastávok budeme postupne uverejňovať v ďalších číslach Pukanských novín. Účastníci vysoko hodnotili názornosť a úroveň informačných tabúľ na trase chodníka a zvlášť s uznaním prijali možnosť oddýchnuť si v príjemnom prostredí vedľa banského diela Dorothea v novovybudovanom odpočívadle pre cca 10 osôb. V tomto mieste by som sa rád poďakoval našim sympatizantom, ktorí upravili priestor  pre umiestnenie tohto odpočívadla. Je to ťažká fyzická práca a ešte sa bude v nej pokračovať pri dokončení úpravy vstupu do štôlne Dorothea. Na úprave terénu sa podieľali títo mladí muži: Ján Kabát ml. Jozef Gajarský, Igor Trokšiar ml. Ján Brnák ml. Jozef Haraba ml. Richard Bahna, Martin Dubovský, Tomáš a Braňo Ballonovci, archívne foto zabezpečila Danka Pacherová ml.    Zvlášť veľký záujem účastníkov prírodovedného zamerania vyvolala obhliadka snežnej hrušky na Predných Muškovských, ktorá sa na Slovensku  vyskytuje len v niekoľko málo exemplároch. Za popis flóry na náučnom chodníku (vrátane tejto vzácnej hrušky) ďakujeme pánom botanikovi Jánovi Králikovi, RNDr. Braňislavovi Mikuškovi a RNDr. Pavlovi Lizoňovi, CSc. Po skončení prehliadky trasy náučného chodníka sa hostia zhromaždili na debnárskom dvore u debnárskeho majstra Ladislava Hruškoviča zvaného Darvaš. Pri pukanských párancoch a dobrom pukanskom vínku pokračovala diskusia o odborných i organizačných otázkach v príjemnom srdečnom a pohostinnom prostredí. Zúčastnení hostia vyslovili obdiv usilovnej práci členov O.Z. ktorí dokázali za obdobie jedného roku činnosti vybudovať takéto dielo, ktoré znesie najprísnejšie kritériá odbornosti a organizácie. Správca O.Z. oboznámil hostí s ďalšími plánmi práce O.Z. i zo súčasne prebiehajúcimi činnosťami, čo bolo prijaté so všeobecným súhlasom a uznaním.
Za vytvorenie príjemného posedenia a pohostenia ďakujem Miroslave Hruškovičovej a Erike Michalovičovej a všetkým ktorí sa o nás starali. Pochopiteľne úspech celého tohto podujatia by nebol možný bez ochotnej spolupráce Obecného úradu v Pukanci, menovite pani starostky Jany Bahnovej a jej administratívnemu aparátu, ktorí sú si vedomí významu oživenia turistického ruchu v Pukanci. Zároveň si dovolím poďakovať a zaželať veľa pracovných úspechov členom i sympatizantom občianskeho združenia Terra Banensium - Zem Baníkov, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa dokážu dívať na budúcnosť Pukanca aj inými očami.
Slávnostné otvorenie náučného chodníka 27.mája 2005
p.Jana Bahnová, Dr. Miroslav Harman
Prehliadka náučného chodníka
Za Terra Banensium správca združenia Brnák Ján senior
Nasledujúci článok
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA